polski       > deutsch       > english 

 

Regulacje europejskie dot. osób dojeżdżających do pracy za granicą

Jeśli mieszkasz np. w Niemczech, a pracujesz w Holandii i przynajmniej raz w tygodniu podróżujesz do domu, jesteś tzw. pracownikiem przygranicznym, czyli osobą często przekraczającą granicę z racji zatrudnienia lub kształcenia.

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie bezpieczeństwa społecznego reguluje systemy ubezpieczenia socjalnego między państwami członkowskimi UE.

Zgodnie z tą umową podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w Holandii. Obejmuje ono ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie pielęgnacyjne, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ubezpieczenie od niezdolności do pracy i ubezpieczenie emerytalne. Nadal będziesz posiadał prawo do ubezpieczenie zdrowotnego czy ubezpieczenia od bezrobocia bezpośrednio w Niemczech.

Gwarantujemy pełne ubezpieczenie społeczne!

BSN (SoFi) – numer ubezpieczenia społecznego

Do 2007 r. nosił on nazwę numeru SoFi, obecnie jest to BSN (Bürger Service Nummer). Podobnie jak niemiecki numer ubezpieczenia społecznego służy on do jednoznacznej identyfikacji we wszystkich sprawach socjalnych i podatkowych.

Jeśli pracujesz w Holandii po raz pierwszy, powinieneś złożyć wniosek o wydanie BSN w urzędzie gminy w Holandii. Wymaga to osobistego stawiennictwa w ustalonym terminie. Chętnie umówimy cię na wizytę i oczywiście będziemy ci towarzyszyć. Ważne jest posiadanie aktualnego dowodu osobistego, bo prawo jazdy nie jest uznawane.

W Niemczech zapewniamy ci tak samo pełne ubezpieczenie społeczne.

Dbamy o twoje prawa!

Rodzinne ubezpieczenie zdrowotne

Ty i twoi współubezpieczeni krewni zachowujecie pełne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Jesteś także jako pracownik obowiązkowo ubezpieczony przez niemiecką lub holenderską firmę ubezpieczeniową. Więc masz dwa równoległe zakłady ubezpieczeń zdrowotnych.

Jako osoba dojeżdżająca do pracy za granicą, jesteś obowiązkowo ubezpieczony w holenderskiej kasie chorych. Zatroszczymy się o to, aby Twój holenderski pracodawca przeprowadzi odpowiednią rejestrację i opłacał za Ciebie składki ubezpieczeniowe. Ważne, abyś złożył formularz S1 (wcześniej E106) w swojej własnej kasie chorych.

Jako pracownik przygraniczny pozostajesz ubezpieczony w swojej dotychczasowej kasie chorych. Oznacza to, że należysz do dwóch równoległych systemów ubezpieczenia zdrowotnego. Członkowie twojej rodziny są nadal ubezpieczeni we własnej kasie chorych i mogą korzystać ze wszystkich dotychczasowych świadczeń.

Holenderska i twoja dotychczasowa polska kasa chorych rozliczają między sobą składki i świadczenia. Wobec ciebie nie będą wysuwane żadne roszczenia finansowe.

Zasiłek rodzinny na dziecko

Jeśli masz prawo do dodatku rodzinnego na dziecko, otrzymasz go z Niemiec lub z Holandii. Jest on zazwyczaj wyższy niż w Polsce, np. w Niemczech Kindergeld to minimum 219 euro miesięcznie wypłacane na każde dziecko. Zawsze przysługuje Ci prawo do otrzymania najwyższego zasiłku rodzinnego. Aktualnie zasilek na dziecko w Holandii jest niższy od zasilku w Polsce. W zwiazku z tym korzystniej finansowo jest aplikować o zasilek na dziecko w Polsce .

Jeśli jesteś uprawniony do zasiłku rodzinnego i nie pobierałeś go do tej pory w Polsce, złóż wniosek. Wówczas otrzymasz holenderski zasiłek rodzinny. Dzieci powyżej 18 r.ż. nie mają prawa do holenderskiego zasiłku rodzinnego. W tym przypadku twoja poprzednia, czyli polska, kasa przejmie obowiązek wypłacania świadczeń na dziecko.
 

Ubezpieczenie emerytalne

Podobnie jak w Niemczech i w Polsce, jesteś obowiązkowo ubezpieczony przez ustawowy system ubezpieczeń emerytalnych. W Holandii składki odprowadzane na twoją emeryturę są wyższe od niemieckich.

Po sześciu miesiącach zatrudnienia pracodawca w Holandii wykupi prywatne ubezpieczenie emerytalne na twoje nazwisko i wpłaci składki. Wszystkie składki
z tego tytułu są niezależne od dalszego zatrudnienia i stanowią wyłącznie Twoją własność.
W Niemczech z kolei prawo ubezpieczeń społecznych reguluje świadczenia emerytalne, jakie otrzymasz po przepracowaniu pięciu lat. Wysokość tych świadczeń jest jednak bardzo zróżnicowana i wymaga indywidualnego omówienia. 

 

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Za wypłacanie świadczeń z tytułu bezrobocia odpowiada Twój lokalny urząd pracy. Jesteś ubezpieczony obowiązkowo w Holandii i tam są płacone składki ubezpieczeniowe. W przypadku rozwiązania stosunku pracy należy zarejestrować się jako bezrobotny w swoim lokalnym urzędzie pracy zgodnie z miejscowymi przepisami. Według "zasady kraju zamieszkania" obowiązuje prawo kraju ojczystego. Uznane okresy ubezpieczenia będą w pełni rozliczone. Jako dowód otrzymasz formularz U1 (poprzednio E301) i będziesz mógł zgłosić go w Polsce do ZUS-u.

W przypadku czasowego i częściowego bezrobocia możesz bezpośrednio ubiegać się o holenderski zasiłek dla bezrobotnych, jeśli twoja umowa o pracę nie została rozwiązana. Jeśli jesteś w pełni bezrobotny, ale możesz udowodnić na podstawie umowy o pracę, że wkrótce znów będziesz pracował w holenderskiej firmie, masz również prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii.

Ubezpieczenie powypadkowe

W Holandii nie ma oddzielnego ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadki przy pracy w Holandii uznaje się jako niezdolność do pracy. Będąc ubezpieczonym społecznie pracownikiem transgranicznym w Holandii, masz prawo do świadczeń rzeczowych, takich jak bezpłatne leczenie urazów powypadkowych w twoim ojczystym kraju. Rozliczenie następuje za pośrednictwem Biura łącznikowego ds. ubezpieczeń wypadkowych w Stowarzyszeniu ds. odszkodowań pracowniczych.
W Niemczech z kolei ubezpieczenie od wypadków ma zastosowanie wyłącznie do wypadków przy pracy mających miejsce bezpośrednio w miejscu pracy.

Podatki

W Holandii obowiązuje bardzo proste prawo dotyczące podatku dochodowego od wynagrodzenia. Nie ma takich klas podatkowych jak w Niemczech - wszyscy są jednakowo (nisko) opodatkowani.

Podatek dochodowy od wynagrodzenia w Holandii jest płacony w Holandii. Osobiste zeznanie podatkowe dotyczące „światowych dochodów” należy jak zwykle złożyć w swoim ojczystym urzędzie skarbowym. Obowiązująca umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania gwarantuje, że nie trzeba płacić podatków jednocześnie w obydwu krajach.

 

My w Europie — służymy naszym doświadczeniem pracodawcom i pracownikom                         

Homepage FairJob      Homepage Fairmaxx GmbH      Homepage Taemso GmbH         Zur Homepage